Algemene voorwaarden

1. Algemeen

  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen van Baby & Co.
  • Onder cursusleidster wordt verstaan een cursusleidster die namens Baby & Co de cursus verzorgt.
  • De cursusleidster voldoet aan de vooraf gestelde criteria.
  • Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en eventueel haar partner.
  • De zwangerschapscursus is een cursus ter voorbereiding op de bevalling en de eerste periode na de bevalling.

2. De cursus
De cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal vier en maximaal twaalf zwangere vrouwen. De cursus bestaat uit zes avonden voor de bevalling (waaronder 1 partner-avond). Een uitzondering hierop is mogelijk als er sprake is van een groep van minder dan vier zwangere vrouwen. Op www.babyenco.nl kan de planning van de cursus worden gevonden. Deze data zijn onder voorbehoud.

3. Inschrijving
Inschrijving voor de cursus gebeurt rechtstreeks via e-mail, telefonisch of via een digitaal inschrijfformulier. Na ontvangst van de digitale aanmelding sturen wij binnen drie werkdagen een bevestiging van inschrijving naar het opgegeven e-mailadres. Wanneer dit bericht niet ontvangen is na aanmelding, verzoeken we de cursist vriendelijk contact op te nemen met Baby & Co via info@babyenco.nl.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Kan de cursist niet geplaatst worden in de door haar gekozen cursus, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op om in overleg naar een passend alternatief te zoeken. De cursist ontvangt uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus per e-mail een definitieve uitnodiging.

4. Correspondentie
Al onze correspondentie verloopt via e-mail. Wijziging van e-mailadres graag zo spoedig mogelijk doorgeven via info@babyenco.nl.

5. Aansprakelijkheid
Baby & Co is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus.

6. Medische conditie van de cursist
De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Baby & Co is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deelname is voor eigen risico.

7. Betaling
Na aanmelden ontvangt de cursist een factuur. Aanmelden verplicht tot betalen. De factuur moet voldaan worden vóór aanvang van de cursus. Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal eenmalig een herinnering gezonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, een incassobureau ingezet worden om te vorderen. Eventuele kosten hiervan zijn voor de cursist.
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. Baby & Co kan altijd contact opnemen met de zorgverzekeraar, indien er onduidelijkheden zijn omtrent vergoeding.

8. Annulering door de cursist
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Baby & Co hiervan direct op de hoogte te brengen. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of locatie. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd. Vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.
De Last minute cursus geeft geen recht op restitutie bij vroegtijdig bevallen en indien de cursist haar eerste bijeenkomst in de 35e week van de zwangerschap start.
Onderstaand de uitzonderingen waarvoor volledige restitutie van het cursusgeld van toepassing is.
• Indien de cursist bevalt vóór de start van de eerste cursusavond.
• Wanneer de cursist om medische redenen niet deel kan nemen aan de cursus (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).

9. Annulering door Baby & Co
Baby & Co behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden geretourneerd. Baby & Co zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling.

10. Vertrouwelijkheid
De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

11. Tarieven
De tarieven van de cursus zijn te vinden op www.babyenco.nl en op te vragen bij Baby & Co. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de verzekeraar ligt bij de cursist.

12. Klachten
Een cursist kan schriftelijk een klacht indienen bij Baby & Co. Op verzoek wordt bij inschrijving een beschrijving van de klachtenprocedure toegezonden.