Voorwaarden

Onderstaand de voorwaarden met betrekking tot de algemene-, cursus- en verhuurvoorwaarden.

Algemene voorwaarden | Cursusvoorwaarden| Verhuurvoorwaarden Birthpool in a box | Verhuurvoorwaarden Elle Tens | Verhuurvoorwaarden CUB

1. Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen van Baby & Co.
 • Onder cursusleidster wordt verstaan een cursusleidster die namens Baby & Co de cursus verzorgt.
 • De cursusleidster voldoet aan de vooraf gestelde criteria.
 • Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en eventueel haar partner.
 • De zwangerschapscursus is een cursus ter voorbereiding op de bevalling en de eerste periode na de bevalling.

2. De cursus
De cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal vier en maximaal twaalf zwangere vrouwen. De cursus bestaat uit zes avonden voor de bevalling (waaronder 1 partner-avond). Een uitzondering hierop is mogelijk als er sprake is van een groep van minder dan vier zwangere vrouwen. Op www.babyenco.nl kan de planning van de cursus worden gevonden. Deze data zijn onder voorbehoud.

3. Inschrijving
Inschrijving voor de cursus gebeurt rechtstreeks via e-mail, telefonisch of via een digitaal inschrijfformulier. Na ontvangst van de digitale aanmelding sturen wij binnen drie werkdagen een bevestiging van inschrijving naar het opgegeven e-mailadres. Wanneer dit bericht niet ontvangen is na aanmelding, verzoeken we de cursist vriendelijk contact op te nemen met Baby & Co via info@babyenco.nl.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Kan de cursist niet geplaatst worden in de door haar gekozen cursus, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op om in overleg naar een passend alternatief te zoeken. De cursist ontvangt uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus per e-mail een definitieve uitnodiging.

4. Correspondentie
Al onze correspondentie verloopt via e-mail. Wijziging van e-mailadres graag zo spoedig mogelijk doorgeven via info@babyenco.nl.

5. Aansprakelijkheid
Baby & Co is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus.

6. Medische conditie van de cursist
De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Baby & Co is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deelname is voor eigen risico.

7. Betaling
Na aanmelden ontvangt de cursist een factuur. Aanmelden verplicht tot betalen. De factuur moet voldaan worden vóór aanvang van de cursus. Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal eenmalig een herinnering gezonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, een incassobureau ingezet worden om te vorderen. Eventuele kosten hiervan zijn voor de cursist.
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. Baby & Co kan altijd contact opnemen met de zorgverzekeraar, indien er onduidelijkheden zijn omtrent vergoeding.

8. Annulering door de cursist
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Baby & Co hiervan direct op de hoogte te brengen. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of locatie. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd. Vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.
De Last minute cursus geeft geen recht op restitutie bij vroegtijdig bevallen en indien de cursist haar eerste bijeenkomst in de 35e week van de zwangerschap start.
Onderstaand de uitzonderingen waarvoor volledige restitutie van het cursusgeld van toepassing is.
• Indien de cursist bevalt vóór de start van de eerste cursusavond.
• Wanneer de cursist om medische redenen niet deel kan nemen aan de cursus (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).

9. Annulering door Baby & Co
Baby & Co behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden geretourneerd. Baby & Co zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling.

10. Vertrouwelijkheid
De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

11. Tarieven
De tarieven van de cursus zijn te vinden op www.babyenco.nl en op te vragen bij Baby & Co. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de verzekeraar ligt bij de cursist. Voor een privécursus rekenen wij een kilometervergoeding van € 0,25 per kilometer.

12. Klachten
Een cursist kan schriftelijk een klacht indienen bij Baby & Co. Op verzoek wordt bij inschrijving een beschrijving van de klachtenprocedure toegezonden.

Cursusvoorwaarden

1. Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen van Baby & Co.
 • Onder cursusleidster wordt verstaan een cursusleidster die namens Baby & Co de cursus verzorgt.
 • De cursusleidster voldoet aan de vooraf gestelde criteria.
 • Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en eventueel haar partner.
 • De zwangerschapscursus is een cursus ter voorbereiding op de bevalling en de eerste periode na de bevalling.

2. De cursus
De cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal vier en maximaal twaalf zwangere vrouwen. De cursus bestaat uit zes avonden voor de bevalling (waaronder 1 partner-avond). Een uitzondering hierop is mogelijk als er sprake is van een groep van minder dan vier zwangere vrouwen. Op www.babyenco.nl kan de planning van de cursus worden gevonden. Deze data zijn onder voorbehoud.

3. Inschrijving
Inschrijving voor de cursus gebeurt rechtstreeks via de website. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving op het opgegeven e-mailadres. Wanneer dit bericht niet ontvangen is na aanmelding, verzoeken we de cursist vriendelijk contact op te nemen met Baby & Co via info@babyenco.nl.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Kan de cursist niet geplaatst worden in de door haar gekozen cursus, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op om in overleg naar een passend alternatief te zoeken. De cursist ontvangt uiterlijk tien dagen voor aanvang van de cursus per e-mail een definitieve uitnodiging.

4. Correspondentie
Al onze correspondentie verloopt via e-mail. Wijziging van e-mailadres graag zo spoedig mogelijk doorgeven via info@babyenco.nl.

5. Aansprakelijkheid
Baby & Co is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus.

6. Medische conditie van de cursist
De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Baby & Co is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deelname is voor eigen risico.

7. Betaling
Na aanmelden ontvangt de cursist een factuur. Aanmelden verplicht tot betalen. De factuur moet voldaan worden binnen 30 dagen na ontvangst factuur. Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal eenmalig een herinnering gezonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, een incassobureau ingezet worden om te vorderen. Eventuele kosten hiervan zijn voor de cursist.
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. Baby & Co kan altijd contact opnemen met de zorgverzekeraar, indien er onduidelijkheden zijn omtrent vergoeding.

8. Annulering door de cursist
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Baby & Co hiervan direct op de hoogte te brengen. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of locatie. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd. Vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.
De Last minute cursus geeft geen recht op restitutie bij vroegtijdig bevallen en indien de cursist haar eerste bijeenkomst in de 35e week van de zwangerschap start.
Onderstaand de uitzonderingen waarvoor volledige restitutie van het cursusgeld van toepassing is.
• Indien de cursist bevalt vóór de start van de eerste cursusavond.
• Wanneer de cursist om medische redenen niet deel kan nemen aan de cursus (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).

9. Annulering door Baby & Co
Baby & Co behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden geretourneerd. Baby & Co zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling.

10. Vertrouwelijkheid
De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

11. Tarieven
De tarieven van de cursus zijn te vinden op www.babyenco.nl en op te vragen bij Baby & Co. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de verzekeraar ligt bij de cursist.

12. Klachten
Een cursist kan schriftelijk een klacht indienen bij Baby & Co. Op verzoek wordt bij inschrijving een beschrijving van de klachtenprocedure toegezonden.

Verhuurvoorwaarden Birthpool in a box

1. Partijen
Verhuurder is Baby & Co, gevestigd aan De Slachterij 6, 8491 AT Akkrum. Huurder is de wederpartij van Baby & Co, zoals genoemd in de bevestigingsmail na reservering.

2. Huurperiode
Na reservering is de huur definitief. Alleen bij medische complicaties waardoor het bad niet gebruikt kan worden, vindt teruggave van de huursom plaats. Voorgaande geldt alleen wanneer de huurperiode nog niet is ingegaan. De duur van de huurperiode bedraagt 5 weken: 3 weken voor de uitgerekende datum tot 2 weken na de uitgerekende datum. In overleg kan de huurperiode verlengd worden, maar alleen indien het bad niet aansluitend verhuurd is.

3. Toebehoren
Baby & Co verhuurt de Birthpool in a Box inclusief uitgebreide bevalset en gebruikershandleiding.De bevalset bestaat uit:

 • een persoonlijke wegwerphoes
 • een elektrische pomp om het bad op te blazen/ lucht uit het bad te pompen
 • een dompelpomp om het water uit het bad te pompen
 • een thermometer
 • kraankoppelstukken
 • schepnetje
 • een non-toxic waterslang (10 m.)
 • een handleiding

4. Staat
Baby & Co levert de Birthpool in a Box zonder gebreken die het gebruik van de Birthpool in a Box kunnen belemmeren. Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens de huurperiode ontstaan, komen voor rekening van huurder. Het is huurder pas toegestaan zelf gebreken aan de Birthpool in a Box te herstellen, na overleg met en toestemming van Baby & Co. Indien de Birthpool in a Box en/of toebehoren gedurende de huurovereenkomst, nadat deze bij verhuurder is afgehaald, zodanig beschadigd raakt dat vervanging noodzakelijk is, bij 2 of meer geconstateerde lekkageplekken of indien de Birthpool in a Box en/of toebehoren ontvreemd of verloren raakt, dan is huurder gehouden de schade van verhuurder te vergoeden.

5. Huursom
Per huurperiode van 5 weken is een huursom van €150,00 inclusief BTW verschuldigd. Cursisten van Baby & Co ontvangen een korting van 10% en betalen € 135,00. De huursom dient te worden voldaan middels Ideal. Indien huurder de Birthpool in a Box voor het einde van de huurperiode retourneert, vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats. Indien huurder de Birthpool in a Box door (onvoorziene) omstandigheden niet gebruikt tijdens de bevalling vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats. Een uitzondering hierop betreft de persoonlijke hygiënische hoes en de slang. Indien de verpakking hiervan ongeopend en onbeschadigd is, betaalt Baby & Co € 40,- terug aan huurder.

6. Retourneren
Bij het retourneren dient huurder de Birthpool in a Box schoon, droog en ingepakt in de tas en de complete bevalset (kraankoppelingen, waterslang, dompelpomp, opblaaspomp) in de plastic bak in te leveren.

Verhuurvoorwaarden Elle Tens

1. Partijen
Verhuurder is Baby & Co, gevestigd aan De Slachterij 6, 8491 AT Akkrum. Huurder is de wederpartij van Baby & Co, zoals genoemd in de bevestigingsmail na reservering.

2. Huurperiode
Na reservering is de huur definitief. Alleen bij medische complicaties waardoor de Tens niet gebruikt kan worden, vindt teruggave van de huursom plaats. Voorgaande geldt alleen wanneer de huurperiode nog niet is ingegaan. De duur van de huurperiode bedraagt 5 weken: 3 weken voor de uitgerekende datum tot 2 weken na de uitgerekende datum. In overleg kan de huurperiode verlengd worden, maar alleen indien de Tens niet aansluitend verhuurd is.

3. Toebehoren
Baby & Co verhuurt de Tens inclusief handleiding, reservebatterijen, reservekabel en 4 nieuwe pads.

4. Staat
Baby & Co levert de Tens zonder gebreken die het gebruik van de Tens kunnen belemmeren. Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens de huurperiode ontstaan, komen voor rekening van huurder. Indien de Tens en/of toebehoren gedurende de huurovereenkomst, nadat deze bij verhuurder is afgehaald, zodanig beschadigd raakt dat vervanging noodzakelijk is of indien de Tens  en/of toebehoren ontvreemd of verloren raakt, dan is huurder gehouden de schade van verhuurder te vergoeden.

5. Huursom
Per huurperiode van 5 weken is een huursom van €47,00 inclusief BTW verschuldigd. De huursom dient te worden voldaan middels Ideal. Indien huurder de Tens voor het einde van de huurperiode retourneert, vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats. Indien huurder de Tens door (onvoorziene) omstandigheden niet gebruikt tijdens de bevalling vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats.

6. Retourneren
Bij het retourneren dient huurder de Tens schoon en ingepakt inclusief de reserve-onderdelen en handleiding in de doos in te leveren.

Verhuurvoorwaarden CUB

1. Partijen
Verhuurder is Baby & Co, gevestigd aan De Slachterij 6, 8491 AT Akkrum. Huurder is de wederpartij van Baby & Co, zoals genoemd in de bevestigingsmail na reservering.

2. Huurperiode
Na reservering is de huur definitief. Alleen bij medische complicaties waardoor de CUB niet gebruikt kan worden, vindt teruggave van de huursom plaats. Voorgaande geldt alleen wanneer de huurperiode nog niet is ingegaan. De duur van de huurperiode bedraagt 5 weken: 3 weken voor de uitgerekende datum tot 2 weken na de uitgerekende datum. In overleg kan de huurperiode verlengd worden, maar alleen indien de CUB niet aansluitend verhuurd is.

3. Toebehoren
Baby & Co verhuurt de CUB inclusief voetpomp, handleiding, tas en hoes.

4. Staat
Baby & Co levert de CUB zonder gebreken die het gebruik van de CUB kunnen belemmeren. Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens de huurperiode ontstaan, komen voor rekening van huurder. Het is huurder pas toegestaan zelf gebreken aan de CUB te herstellen, na overleg met en toestemming van Baby & Co. Indien de CUB en/of toebehoren gedurende de huurovereenkomst, nadat deze is ontvangen, zodanig beschadigd raakt dat vervanging noodzakelijk is, of indien de CUB en/of toebehoren ontvreemd of verloren raakt, dan is huurder gehouden de schade van verhuurder te vergoeden.

5. Huursom
Per huurperiode van 5 weken is een huursom van €47,00 inclusief BTW verschuldigd. De huursom dient te worden voldaan middels Ideal. Indien huurder de CUB voor het einde van de huurperiode retourneert, vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats. Indien huurder de CUB door (onvoorziene) omstandigheden niet gebruikt tijdens de bevalling vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats.

6. Retourneren
Bij het retourneren dient huurder de CUB schoon, droog en ingepakt in de tas in te leveren.